Application Deadline

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2560

Calendar

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 –
รับสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางเว็บไซต์โครงการ www.abfl.org

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 :
กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์กฎหมายไทย อาคาร 2 ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 :
เปิดอบรมและปฐมนิเทศ

 

Location

The Sapphire Room, Arnoma Hotel Bangkok
99 Ratchadamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Hotel Tel: +66 (0) 2655 5555