สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

1.1 กรณีสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบัญชี ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.2 กรณีสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

3. กรณีอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯเห็นสมควร

 

**หมายเหตุ การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัครและช่องทางการรับสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร

1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด(หรือกรอกผ่าน online form)

2. ประวัติส่วนตัว (CV or Resume) พร้อมรูปถ่ายชุดสุภาพ

3. หลักฐานสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ใบปริญญา หรือ Transcript) จำนวน 1 ชุด*
*นำเอกสารตัวจริงหรือสำเนามายืนยันในวันเปิดการอบรม

ช่องทางการรับสมัคร

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกแบบฟอร์มข้างล่างและส่งออนไลน์ได้โดยตรง

เมื่อทำการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัครส่งไปยังอีเมล์ที่ท่านใช้ในการสมัคร  หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันแสดงว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ หรืออีเมล์อาจเข้าไปอยู่ใน Junk Mail ของท่าน

หรือหากท่านไม่สะดวกที่จะสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ท่านสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ มาที่ ศูนย์กฎหมายไทย ชั้น4 อาคาร2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เบอร์โทรศัพท์:02-310-8208  เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Download 

  • กรณีบุคลากรจากหน่วยงานราชการ ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าร่วมการอบรมจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
  • กรณีบุคลากรจากภาคธุรกิจ หน่วยงานของท่านสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฎีกาที่ 437
  • หลักสูตรอยู่ระหว่างการขออนุมัติการนับชั่วโมง CPD สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ*
นามสกุล*
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)*
นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)*
อีเมล์*
เลขประจำตัวประชาชน*
ชื่อเล่น*
วัน/เดือน/ปี เกิด* (ex. 23/05/2529)
อายุ*
ศาสนา*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้*
มือถือ*
โทรศัพท์*

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรีภาควิชา/สาขา/คณะ*
ปริญญาตรีจากสถาบัน*
ปริญญาโทภาควิชา/สาขา/คณะ
ปริญญาโทจากสถาบัน
ปริญญาเอกภาควิชา/สาขา/คณะ
ปริญญาเอกจากสถาบัน

ข้อมูลการทำงาน

ที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท*
โทรศัพท์ที่ทำงาน*
ที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท (ภาษาอังกฤษ)*
โทรสาร
ที่อยู่บริษัท*
ตำแหน่งงาน*
อายุงาน*
ตำแหน่งงาน (ภาษาอังกฤษ)*
ลักษณะงานที่ทำ*
กรณีอื่นๆ โปรดระบุ
บทบาทและความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน *
โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไร*
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน
ท่านทราบข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากช่องทางใด* (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เว็บไซต์Facebookเพื่อนแนะนำโฆษณาโทรทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับอื่นๆ (โปรดระบุ)
รูปถ่ายชุดสุภาพ* maximum 300Kb, .jpg, .jpeg, .png format
CV or Resume* maximum 500kb, .doc, .docx, .pdf format
กรุณาใส่ข้อความที่เห็นในกล่องข้างล่าง

captcha