ตารางรายชื่อวิชา

Day 1
11 Sep 2018

พิธีเปิดการอบรม และOverview

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข
อาจารย์ สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์
Day 2
12 Sep 2018

รูปแบบองค์กรธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

ศาสตราจารย์(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
Day 3
15 Sep 2018

Joint Venture and Consortium

คุณเทพชล โกศล
คุณเติมพงศ์ ปรองดอง
Day 4
18 Sep 2018

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว BOI และความรู้เกี่ยวกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

Day 5
19 Sep 2018

วิกฤตเศรษฐกิจ: ผลกระทบและการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย

อาจารย์ สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์
Day 6
22 Sep 2018

กฏหมายและคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน

คุณพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์
Day 7
26 Sep 2018

การกำกับดูแลธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร(Non-Bank)และ Bank Agent

Day 8
27 Sep 2018

Startup Business and Funding

ดร. ศุภชัย ปาจริยานนท์
Day 9
29 Sep 2018

Digital Economy and National E-Payment

Fintech: ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

Day 10
06 Oct 2018

ประเด็นที่น่าสนใจในสัญญาสินเชื่อ (Commercial Lending)

คุณทินวัฒน์ พุกกะมาน
คุณกุลลภา สถาวร
Day 11
10 Oct 2018

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับค้ำประกัน จำนอง จำนำ

คุณโสมิกา ภคภาสน์วิวัฒน์
Day 12
13 Oct 2018

Project Financing

คุณวิทย์ วัฒนโยธิน
คุณชวพล อัครวรนันท์
Day 13
18 Oct 2018

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ:หลักการและสาระสำคัญในพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ 2558

ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธุ์
Day 14
20 Oct 2018

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ: บทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คุณไพร ประหลาดเนตร

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ: มุมมองจากผู้ใช้กฎหมายในปัจจุบัน

คุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง
คุณชวพล อัครวรนันท์
Day 15
24 Oct 2018

หลักการและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน (Listed Company)

คุณเทพชล โกศล
คุณบุญญาพร ดอนนาปี
Day 16
27 Oct 2018

การวิเคราะห์งบการเงิน

คุณมยุรี โชวิกรานต์, CISA
Day 17
31 Oct 2018

Fintech: ผลกระทบต่อตลาดทุนและบทบาทในการกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์
Day 18
03 Nov 2018

กระบวนการและทางปฏิบัติในการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำInitial Public Offering (IPO)

คุณเทพชล โกศล
ดร.ปริมญดา ดวงรัตน์

ธุรกรรมในตลาดทุนและหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

Day 19
07 Nov 2018

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

คุณเอนก อยู่ยืน
Day 20
10 Nov 2018

การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions)

ศาสตราจารย์(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions)

คุณฐานะนันต์ สังข์นวล
Day 21
14 Nov 2018

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์: ประเด็นสำคัญที่นักธุรกิจและนักกฎหมายควรรู้

Day 22
17 Nov 2018

Blockchain and Digital Asset กับประเด็นทางกฎหมายและคดีที่เกี่ยวข้อง

คุณกุลรัตน์ ผ่องสถาพร

กฎหมายล้มละลาย:ประเด็นสำคัญที่นักธุรกิจและนักกฏหมายควรรู้

ดร.กนก จุลมนต์
Day 23
21 Nov 2018

กฎหมายฟื้นฟูกิจการ:ประเด็นสำคัญที่นักธุรกิจและนักกฏหมายควรรู้

คุณศักดิ์ชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
Day 24
24 Nov 2018

หลักการเจรจาและร่างสัญญาทางธุรกิจ

ศาสตราจารย์(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
คุณเทพชล โกศล
Day 25
27 Nov 2018

Case study

อาจารย์ สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์
Day 26
28 Nov 2018

พิธีปิดโครงการอบรมและมอบประกาศนียบัตร