คุณชุลีกร ตันติวณิชชานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณชุลีกร ตันติวณิชชานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Education

All courses by คุณชุลีกร ตันติวณิชชานนท์

การกำกับดูแลธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร(Non-Bank)และ Bank Agent

26 Sep 2018
18:00-21:00