คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Education

ปริญญาโท MBA จาก West Virginia University, USA

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

All courses by คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์

Fintech: ผลกระทบต่อตลาดทุนและบทบาทในการกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

31 Oct 2018
18:00-21:00