คุณเอนก อยู่ยืน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณเอนก อยู่ยืน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Education

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย California State University, LA

ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

All courses by คุณเอนก อยู่ยืน

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

07 Nov 2018
18:00 - 21:00