ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Education

LL.D. (English Program), Doctor of Laws, Ramkhamhaeng
University Institute of International of International Studies (IIS-RU)

LL.M. International & comparative Law, Chicago-Kent College
of Law (IIT)

น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

Certificate in English legal Methods, University of Cambridge

เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

All courses by ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

พิธีเปิดการอบรม และOverview

11 Sep 2018
18:00-21:00

Starter Session

16 May 2016
18:00