ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Education

– หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 126/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

– หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 80/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

– รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

All courses by ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

พิธีเปิดการอบรม และOverview

11 Sep 2018
18:00-21:00

Starter Session

16 May 2016
18:00