ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธุ์

อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธุ์

อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

All courses by ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธุ์

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ:หลักการและสาระสำคัญในพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ 2558

18 Oct 2018
18:00 - 21:00