รายชื่อผู้บรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณเทพชล โกศล

Partner, Baker&McKenzie Thailand

ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธุ์

อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ดร.กนก จุลมนต์

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฏีกา

คุณกุลลภา สถาวร

Partner, Baker&McKenzie Thailand

คุณเอนก อยู่ยืน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณมยุรี โชวิกรานต์, CISA

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า(ประเทศไทย)จำกัด

คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณชุลีกร ตันติวณิชชานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณวิจิตรเลขา มารมย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณไพร ประหลาดเนตร

นิติกรชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คุณอโรรา อุนนะนันทน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณพลอย เจริญสม

ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)